Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego

logo-exhibitor

Opis

Naszą misją jest promowanie, reprezentowanie oraz ochrona uzasadnionych interesów przemysłu oponiarskiego w Polsce oraz wspieranie, pomoc i upowszechnianie wkładu Członków na rzecz wszystkich ważnych aspektów życia społecznego, takich jak transport, bezpieczeństwo drogowe i zrównoważony rozwój.

Związek reprezentuje przemysł oponiarski w dyskusjach z rządem, samorządem, mediami, organizacjami pozarządowymi w poszanowaniu krajowego i europejskiego prawa wolnej konkurencji.

Prezentujemy opinie naszego przemysłu w sprawach związanych z gospodarką, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu oponiarskiego w zakresie środowiska, energii, bezpieczeństwa drogowego, klimatu, standardów technicznych, informacji i ochrony konsumentów oraz bezpieczeństwa pracy.

Zabiegamy o tworzenie klimatu zrozumienia dla przemysłu oponiarskiego i jego produktów wśród opinii publicznej i społeczności lokalnych oraz doradzanie uczestnikom życia społecznego i politycznego w celu osiągania odpowiedniej i wspierającej globalną konkurencyjność legislacji oraz środowiska regulacyjnego.

Wersja Angielska
Our mission is to promote, represent and protect the legitimate interests of the tire industry in Poland as well as to support, help and disseminate the Members' contribution to all important aspects of social life, such as transport, road safety and sustainable development.

The association represents the tire industry in discussions with the government, local government, media, NGOs in compliance with national and European free competition law.

We present the opinions of our industry in matters related to the economy, with particular emphasis on the tire industry in the field of environment, energy, road safety, climate, technical standards, information and consumer protection, and work safety.

We strive to create a climate of understanding for the tire industry and its products among the public and local communities, as well as to advise participants on social and political life in order to achieve adequate legislation and supporting global competitiveness.